Participar en projectes europeus augmenta el capital intel·lectual de l’organització

La Mancomunitat de la Ribera Alta ens explica la seua experiència en gestió de projectes europeus

Com està organitzada la vostra àrea de projectes europeus?

No existeix un àrea o departament de “projectes europeus”, tampoc de “projectes de Diputació” o de “projectes de la Generalitat”, perquè no entenem el finançament europeu com una finalitat en ell mateix, sinó que és eina més per a executar determinats projectes.  Els projectes europeus, en el nostre cas, es gestionen directament pels departaments corresponents, sense haver-hi un departament específic.

No obstant això, per a poder fer front amb més comoditat a les exigències singulars dels   projectes europeus (ja que han de ser innovadors, estar redactats normalment en anglès, amb partenariat amb entitats d’altres països, etc.), sí que és convenient comptar amb una persona capacitada o experimentada en els procediments d’elaboració i gestió (administrativa) d’estos projectes, per a donar suport –transversalment- a les diferents àrees o departaments (que són les que autogestionen els seus projectes europeus), baix la supervisió de la gerència.

Quins són els vostres objectius clau

Des del nostre punt de vista, la singularitat dels projectes europeus radica en què normalment estan orientats a implementar experiències pilots o generar estudis, productes o resultats innovadors en col·laboració amb entitats d’altres països, per la qual cosa es tracta de projectes que generen un gran know-how per a l’organització, al temps que incrementa el rendiment dels treballadors en les seues tasques ordinàries, millorant les destreses per al treball en equip, gestió de projectes, relacions socials i institucionals, etc.  En definitiva, participar en projectes europeus augmenta de forma important el capital intel·lectual de l’organització (capital humà, capital organitzacional i capital relacional).   És per això que, en la Mancomunitat de la Ribera Alta, els projectes europeus se autogestionen per la pròpia entitat (sense recórrer a consultories externes) i en la seua execució s’impliquen els departaments concernits en la temàtica corresponent (serveis socials, cultura, joventut, immigració, igualtat, urbanisme, gestió de residus, EEIIAA, UPCCA, Digitalització del patrimoni, contractació, etc.).

Com resumiríeu el vostre dia a dia?

La Mancomunitat participa actualment en 15 projectes europeus (2 Interreg Europe, 1 Europe for Citizens , 10 Erasmus, 1 Cosme y 1 EuropeAid),  tres d’ells com a coordinadors i la resta com a socis, que suposen un pressupost per a la Mancomunitat de 3’1 milions d’euros.

L’activitat que dedica cada departament de la Mancomunitat per a la autogestió dels seus projectes europeus és bastant intensa, si bé sempre tractant d’organitzar-se per a que la participació en les reunions transnacionals i online no perjudiquen l’activitat ordinària del servei.

La persona de suport als projectes europeus és l’encarregada d’aconseguir la informació de les diferents convocatòries i recolzar l’elaboració de  les candidatures, així com de les justificacions administratives i emissions d’informes davant la Comissió Europea.

Quins són els principals handicaps?  

La persona de suport als projectes europeus, encarregada d’aconseguir la informació de les diferents convocatòries i recolzar l’elaboració de  les candidatures, així com de les justificacions administratives i emissions d’informes davant la Comissió Europea, està adscrita a l’Agència de desenvolupament local, com una  activitat més d’eixe servei.

Cada departament autogestiona els seus projectes.  De vegades sorgeix algun problema en algun projecte en el qual participa més d’un departament de l’entitat, per la qual cosa s’ha reforçat la tasca de supervisió de la Gerència de la Mancomunitat per que fa a la coordinació de funcions entre departaments.

Ha d’haver una implicació per part dels treballadors (disponibilitat per a treballar en un horari molt flexible, viatjar, responsabilitat per fer la tasca compromesa, perfeccionar els idiomes, etc.).  Ha de crear-se una “cultura de l’organització” cap a la millora contínua en l’organització, que propicie la participació en projectes europeus.

Com coordineu la vostra acció amb la resta d’àrees municipals?

Els nostres projectes europeus se autogestionen per la pròpia entitat (sense recórrer a consultories externes) i en la seua execució s’impliquen directament els departaments concernits en la temàtica corresponent (serveis socials, cultura, joventut, immigració, igualtat, urbanisme, gestió de residus, EEIIAA, UPCCA, Digitalització del patrimoni, contractació, etc). Cada departament de la Mancomunitat gestiona els seus projectes europeus, assistits per la persona de recolzament o suport.

Periòdicament es fan sessions formatives i informatives dirigides als responsables dels diferents departaments, per a actualitzar coneixements (convocatòries, noves bases de dades, nous criteris organitzatius interns, mecanismes de coordinació interdeparamental, etc.).

Quin és el vostre balanç després d’un temps de funcionament?

Els projectes europeus poden ser molt interessants per a l’organització en la mesura que esta aposte per incorporar el know-How que se genera en estos projectes.   D’altra forma considerem que no compensa l’esforç que suposa preparar i dur a terme este tipus de projectes, molt orientats a pràctiques (projectes pilot innovadors) que són colaterals –en quan als seus resultats directes-  a les funcions ordinàries que té la Mancomunitat.

Si l’aposta pels projectes europeus existeix, el balanç sempre és positiu.  El Capital Intelectual, especialment el capital humà de l’organització, augmenta d’una forma molt considerable, i es veu reflectit en les relacions, en el treball diari, en l’enfocament del treball i en l’increment del rendiment.

Pensem que les Mancomunitats són les entitats públiques idònies per a la participació en projectes europeus, pel seu dimensionament i pel seu potencial a l’hora d’implicar als municipis en les accions i en els resultats dels projectes.

Un consell per als municipis que estiguen plantejant-se  endinsar-se en projectes europeus.

Únicament considerem que cal comptar amb una persona de suport als projectes europeus, encarregada d’aconseguir la informació de les diferents convocatòries i recolzar l’elaboració de  les candidatures, així com de les justificacions administratives i emissions d’informes periòdics davant la Comissió Europea. Esta persona pot estar adscrita a l’Agència de desenvolupament local, com una  activitat més d’eixe servei.

Caldria donar formació intensiva a esta persona, inclosa formació pràctica, i també caldria empoderar els diferents serveis de les Mancomunitats en la participació en projectes europeus.   Per a estes accions de capacitació considerem que la FVMP podria jugar un paper determinant, proposant a les Mancomunitats  un programa de formació específic i d’alt nivell en matèria de gestió de projectes europeus.

COMPARTIR

¿Compartixes?

X