Formació

+ INCLUSIUS

barra-lat

DATA: Del 11/09/2023 al 15/10/2023 I MODALITAT: En línia DURACIÓ: 20 HORES I HORARI: Flexible I MATRICULA: Fins al 30 d’abril de 2023

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs.

DESCRIPCIÓ:

Donar a conèixer l’instrument de recuperació per a Europa “Next Generation EU” i quins mecanismes i programes de finançament el componen, i com es canalitzarà el futur marc financer pluriennal 2021-2027 a Espanya. Oferir una visió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya. Entendre com es canalitzaran els fons de recuperació a Espanya: destí dels fons, actuacions elegibles, temporalitat i previsió de convocatòries d’ajuda.

CONTINGUT:

MÒDUL I. GESTIÓ PÚBLICA AMB UN NOU ENFOCAMENT

 1. Racionalització i eficiència per a la bona gestió dels Fons Europeus.
 2. Descripció de la gestió dels Fons Next Generation.
 3. Planificació estratègica per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 4. Estructures de governança per a la recuperació.
 5. Anàlisi del paper de les Agències Estatals.
 6. Execució dels Fons Europeus per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 7. Principals mesures del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 8. Procés de digitalització en la gestió de Fons Europeus.

MÒDUL II. GESTIÓ PER ALS FONS EUROPEUS I

 1. Anàlisi de la gestió de persones en les Administracions Públiques en temps de resiliència.
 2. Instruments de planificació estratègica en la gestió de Recursos Humans.
 3. Unitats administratives provisionals per a la gestió dels Fons Europeus.
 4. Gestió i control pressupostari i els instruments financers.
 5. Anàlisi del Fons de recuperació “NEXT GENERATION EU”.
 6. Especialitats en matèria de contractació en la gestió dels Fons Europeus.
 7. Mesures d’agilitació de les subvencions finançables amb Fons Europeus.

MÒDUL III. GESTIÓ PER ALS FONS EUROPEUS II

 1. Anàlisi dels projectes estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica.
 2. Re-Avaluació ambiental a la llum del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre
 3. La col·laboració públic-privada.
 4. Estudi de la regulació dels PERTES.
 5. Tractament dels consorcis i societats d’economia mixta.
 6. Transparència i rendició de comptes en la gestió dels Fons Europeus
 7. Intel·ligència Artificial i auditoria pública digital en la gestió econòmica-pressupostària dels Fons Europeus.
 8. Les dades com a element estratègic per als Fons Next Generation.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

barra-lat

DATA: Del 16/10/2023 al 19/11/2023 I DURACIÓ: 20 HORES I MODALITAT: En línia I HORARI: Flexible I MATRICULA: Fins al 30 d’abril de 2023

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local, preferiblement de departaments amb tasques relacionades amb el contingut del curs.

DESCRIPCIÓ:

L’aprovació de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha concretat una obligació de gestió antifrau en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), introduint un element nou: els Plans de mesures antifrau, amb especial impacte en relació amb els conflictes d’interessos, una de les majors àrees de risc en la gestió pública, així com en relació amb els canals de denúncia, sobre els quals s’analitzarà el marc aplicatiu de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

CONTINGUT:

MÒDUL I: DISSENY I IMPLANTACIÓ D’UN PLA ANTIFRAU. CICLE ANTIFRAU

 1. Introducció i un plantejament.
 2. Marcos d’integritat. Introducció al principi d’integritat en matèria de contractació.
 3. Programes de compliment normatiu i del principi de bona administració.
 4. Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau en relació amb la Directiva Whistleblowing i l’agenda 2030.
 5. Regulació de mecanismes on té un protagonisme indiscutible el pla antifrau.
 6. Tecnologies emergents per a la lluita contra el frau i les eines tecnològiques per a detecció del frau.

MÒDUL II: ANÀLISI DELS CONFLICTES D’INTERESSOS

 1. Introducció i un esquema del conflicte d’interès.
 2. El conflicte d’interès i els seus tipus.
 3. Actors en el conflicte d’interès.
 4. El conflicte d’interès en contractes del sector públic.
 5. Mesures relacionades amb la prevenció del conflicte d’interessos
 6. Mesures per a abordar els possibles conflictes d’interès existents.

MÒDUL III: CANALES DE DENÚNCIA COM A MECANISME DE DETECCIÓ

 1. Introducció i les claus pràctiques del Canal de Denúncia i el seu encaix en la cultura preventiva.
 2. Estudi de la Directiva Whistleblowers.
 3. El concepte de persona denunciant protegida i les infraccions objecte de denúncia.
 4. El sistema intern d’informació i el canal extern d’informació de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (A.A.I.).
 5. La revelació pública.
 6. Anàlisi de la protecció de dades i canal de denúncies.
 7. Principis generals del sistema de garanties.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

barra-lat

DATA: Del 16/10/2023 al 19/11/2023 I DURACIÓ: 40 HORES I MODALITAT: En línia I HORARI: Flexible I MATRICULA: Fins al 30 d’abril de 2023

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local, preferiblement grups A1 i A2 d’àrees econòmiques.

DESCRIPCIÓ:

Donar a conèixer quines són les principals mesures que hauran d’adoptar les entitats locals en la dècada vinent per a aconseguir la igualtat entre les persones, protegir el planeta a nivell local i assegurar la prosperitat en els seus territoris com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible que hauran d’anar implementant poca a poc.

CONTINGUT:

CAPÍTOL 1. DEFINICIONS I CONCEPTES. QUÈ ÉS L’AGENDA 2030 I COM IMPLICA ELS MUNICIPIS.

Tema 1.1. Introducció.

Tema 1.2. Què és l’Agenda 2030 i com implica les entitats locals.

Tema 1.3. L’organització de l’Agenda 2030 a Espanya.

Tema 1.4. La gestió sostenible a nivell de les CCAA i en les entitats locals.

Tema 1.5. Acords i aliances de l’Agenda 2030.

 

CAPÍTOL 2: CAPÍTOL 2: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

Tema 2.1. Introducció.

Tema 2.2. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’Agenda 2030.

Tema 2.3. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a les entitats locals.

 

CAPÍTOL 3: ELS PLANS ESTRATÈGICS COM A PROGRAMA D’ACCIÓ POLÍTICA DE FUTUR EN LES EE.LL.

Tema 3.1. Pla d’Acció per a la implementació de l’Agenda 2030. Cap a una Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible.

Tema 3.2. Estratègies de Desenvolupament Sostenible en la CCAA. Estratègia Aragonesa de Desenvolupament Sostenible.

Tema 3.3. Planificació Estratègica en les Entitats Locals.

 

CAPÍTOL 4: SISTEMA D’INDICADORS PER AL SEGUIMENT DELS ODS.

Tema 4.1. El Fòrum Polític d’Alt Nivell i els Exàmens Nacionals voluntaris.

Tema 4.2. Sistema d’indicadors per al seguiment dels objectius de l’Agenda 2030.

Tema 4.3. Indicadors entitats locals.

Tema 4.4. Informes de seguiment.

 

CAPÍTOL 5. CASOS PRÀCTICS. L’APLICACIÓ DELS ODS EN DIFERENTS MUNICIPIS.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

X