Formació

+ INCLUSIUS

barra-lat

DATA: Del 19/09/2022 al 23/10/2022 I MODALITAT: Online DURACIÓ: 20 HORES I HORARI: Flexible I MATRICULA: 15 de maig de 2022

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local de àrees econòmiques i/o contractació.


DESCRIPCIÓ:

Els objectius del curs són:

 1. Conéixer els criteris i directrius més rellevants entorn de les correccions financeres en el marc d’aquests Fons.
 2. Identificar els riscos en la fase de preparació. adjudicació i execució dels contractes
 3. Públics finançats amb fons europeus.
 4. Conéixer el contingut i aspectes pràctics de les Ordres HFP/1030/2021 HFP/1031/2021
 5. Conéixer el contingut i aspectes pràctics de la instrucción de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública de l’Estat

CONTINGUT:

TEMA 1. LA GESTIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

TEMA 2. CONTROL I SEGUIMENT DELS PROJECTES FINANÇATS.

TEMA 3. INSTRUCCIÓ DEL 23 DE DESEMBRE DE 2021 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓ PÚBLICA DE L’ESTAT SOBRE ASPECTES A INCORPORAR EN ELS EXPEDIENTS I EN ELS PLECS RECTORS DELS CONTRACTES QUE ES VAGEN A FINANÇAR AMB FONS PROCEDENTS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR).

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

barra-lat

DATA: Del 19/09/2022 al 23/10/2022 I DURACIÓ: 50 HORES I MODALITAT: Online I HORARI: Flexible I MATRICULA: 15 de maig de 2022

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local de àrees econòmiques i/o contractació.


DESCRIPCIÓ:

Els objetius del curs són:

 1. Interioritzar els principis del control financer i ètic de les entitats locals.
 2. Conéixer les novetats introduïdes recentment en aquesta matèria i la seua aplicació pràctica a la funció de control.
 3. Aprendre a crear i implantar un Codi Ètic.
 4. Aprendre a crear i implantar un Sistema de Prevenció del Frau conforme a l’Ordre HFP/1031/2021 de 29 setembre.
 5. Aprendre a establir un canal intern de denúncies d’acord amb la Directiva Whistleblowing.
 6. Fer front a situacions de crisis en la fiscalització d’elements molt habituals en un municipi, d’acord als sistemes citats.

CONTINGUT:

TEMA 1. ELS CODIS ÈTICS EN EL MARC DE LA TRANSPARÈNCIA LOCAL

TEMA 2. COMPLIANCE EN ENTITATS LOCALS. COM CREAR I IMPLEMENTAR UN PLA ANTIFRAU CONFORME A L’ORDRE HFP/1031/2021 DE 29 SETEMBRETEMA

TEMA 3. COM IMPLANTAR EN LA NOSTRA ENTITAT UN CANAL DE DENÚNCIES CONFORME A LA DIRECTIVA WHISTLEBLOWING

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

 

ESTAT

TANCAT

barra-lat

DATA: Del 24/10/2022 al 27/11/2022 I DURACIÓ: 40 HORES I MODALITAT: Online I HORARI: Flexible I MATRICULA: 15 de maig de 2022

DIRIGIT A: EE.PP. de l’administració local de àrees econòmiques i/o AEDL.


DESCRIPCIÓ:

Els objectius del curs són:

Donar a conéixer quines són les principals mesures que hauran d’adoptar les entitats locals en la dècada vinent per a aconseguir la igualtat entre les persones, protegir el planeta a nivell local i assegurar la prosperitat en els seus territoris com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible que hauran d’anar implementant poca a poc.

CONTINGUT:

CAPÍTOL 1. DEFINICIONS I CONCEPTES. QUÈ ÉS L’AGENDA 2030 I COM IMPLICA ELS MUNICIPIS.

CAPÍTOL 2: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

CAPÍTOL 3: ELS PLANS ESTRATÈGICS COM A PROGRAMA D’ACCIÓ POLÍTICA DE FUTUR EN LES EE.LL.

CAPÍTOL 4: SISTEMA D’INDICADORS PER AL SEGUIMENT DELS ODS.

CAPÍTOL 5. CASOS PRÀCTICS. L’APLICACIÓ DELS ODS EN DIFERENTS MUNICIPIS.

+ Informació Formación | Federación Valenciana de Municipios y Provincias (fvmp.es)

ESTAT

TANCAT

X