Fons

PROGRAMES EUROPEUS

El pressupost de l’UE
i els seus programes.

EL MARC FINANCER PLURIENNAL

Per a poder dur a terme les seus polítiques, la Union Europea llança una sèrie de programes en àrees prioritàries que ofereixen suport financer a les idees de centenars de milers de persones, empreses i organismes: des de joves estudiants, científics o agricultors, fins a les ONG, pimes, universitats o administracions governamentals de tots els àmbits.

Per a optar a aquestes subvencions, el nostre projecte ha d’encaixar en algun dels programes englobats en el Marc Financer Pluriennal (MFP). El MFP és el pressupost de la UE per a un període de 7 anys. Actualment ens trobem en el MFP 2014 – 2020 i en fase de preparació del MFP 2021 – 2027.

Ací trobareu tots els programes de l’actual marc 2014 – 2020:

Marc Financer Pluriennal 2014 – 2020

Pressupost: 960.000 milions d’euros.
Finalitat: Complir els objectius de l’Estratègia. Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

   • Els 5 desafius:
   • Ocupació: treball per al 75% de les persones entre 20 i 64 anys.
   • Investigació i desenvolupament (I+D): inversió del 3% del PIB de la UE en I+D.
   • Canvi climàtic i energia: emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 20% menors als nivells de 1990, 20% d’energies renovables i increment del 20% de l’eficiència energètica.
   • Educació: percentatge d’abandó escolar inferior al 10% i mínim del 40% de les persones entre 30 i 34 anys amb estudis superiors finalitzats.
   • Pobresa i exclusió social: al menys 20 milions de persones menys en situació o risc de pobresa o exclusió social.

Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027

Presupuesto: 1,074 billones de euros.

Finalidad: conseguir una unión que proteja, capacite y vele por la seguridad.

7 líneas políticas:

 • Mercado único, innovación y economía digital. 132.800 M€
 • Seguridad y defensa. 13.200 M€
 • Migración y gestión de las fronteras. 22.700 M€
 • Cohesión y valores. 377.800 M€
 • Recursos naturales y medio ambiente. 356.400 M€
 • Vecindad y el mundo. 98.400 M€
 • Administración pública europea. 73.100 M€

2 tipus de gestió

La Comissió Europea executa el seu pressupost de dues maneres:

· Per gestió directa. A través dels seus serveis, agències i delegacions a Brussel·les.

· Per gestió indirecta. L’execució del pressupost es confia a altres entitats públiques i privades de països, a organitzacions internacionals, al Banc Europeu d’Inversions (BEI) o al Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Quin tipus de gestió resulta més interessant?

Per a contestar a aquesta pregunta, hem d’avaluar diferents variables:

· Què volem finançar? Disseny o inversió en infraestructures?

· Quina capacitat tenim per a cofinançar el nostre projecte? Necessitaríem la participació d’empreses en el finançament, per exemple?

· La nostra administració compta amb personal tècnic amb capacitat i/o temps per a dedicar-lo a un projecte europeu? Requerirem personal extern?

Depenent de les respostes, triarem una modalitat o una altra de gestió.

Gestió indirecta

Quasi el 80% del finançament europeu es desenvolupa a través d’aquesta modalitat, on la gestió recau en les administracions estatals i autonòmiques. És la més habitual perquè és la més senzilla de tramitar.

· Els interlocutors estan més a prop. Les convocatòries són gestionades pels organismes estatals o autonòmics de cada país, a través dels anomenats Programes Operatius, uns documents on defineixen com executaran el pressupost assignat, quin tipus de projectes finançaran amb aqueixos fons i amb quins criteris els seleccionaran. Els Programes Operatius poden ser plurirregionals o regionals, depenent de si són gestionats des de l’Administració Central o des de les Comunitats Autònomes.

· No és necessari buscar socis. Es pot optar individualment a aquests fons.

· Es tramita en espanyol.

· La competència és menor (només competeixes i, per tant, la probabilitat d’obtindre finançament és major.

· La motivació només és captar fons. Amb aquesta línia no es posen en marxa estratègies de cooperació internacional o l’accés al coneixement i la innovació europeus.

Els Fons Estructurals d’Inversió Europeus (FEIE)

Actualment a Espanya existeixen quatre Fons de gestió compartida: els anomenats Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE).

La finalitat d’aquests fons és ajudar els estats membres de la UE a desenvolupar-se d’una altra manera, propiciant un creixement sostenible, intel·ligent i integrador, d’acord amb l’Estratègia Europa 2020. Per a això, s’estableixen onze objectius temàtics descrits en el «Marc Estratègic Comú», desenvolupats a escala nacional en els «Acords d’Associació» i traduïts en prioritats d’inversió i objectius específics en els programes d’àmbit nacional, regional o plurirregional.

· Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

· Fons Social Europeu (FSE).

· Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

· Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

En el marc de l’Acord d’Associació, es desenvolupen 64 Programes cofinançats amb els diferents Fons (alguns autonòmics o uns altres estatals). Ací incloem els nacionals i els de la Comunitat Valenciana, gestionats des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Projectes i Fons Europeus.

Programes Operatius FEDER

Àmbit nacional:

 • PO de Creixement Intel·ligent.
 • PO de Creixement Sostenible.
 • PO Iniciativa PYME.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Programes Operatius FSE

 • Ámbit nacional:
  • PO d’Ocupació, Formació i Educació.
  • PO d’Ocupació Juvenil.
  • PO de Foment de la Inclusió Social.
  • PO d’Assistència Técnica.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Mapa dels projectes finançats en la Comunitat Valenciana a través dels fons FEDER i FSE:

 

Programes Operatius FEADER

 • Àmbit nacional:
  • PO de Desenvolupament Rural Nacionall.

Programes Operatius FEMP

 • 1 Programa Nacional de Pesca.

Si voleu més informació sobre els Fons Estructurals en la Comunitat Valenciana, podeu accedir a la informació que ofereix l’oficina Europe Direct Comunitat Valenciana.

Gestió directa

Aquesta via obri una finestra a la innovació i a una nova cultura del treball.
L’assignació de capital de finançament està gestionada directament per les institucions europees, des de Brussel·les.

Què exigeix optar per la gestió directa?

· El nostre projecte haurà d’afegir valor europeu. Ha de ser innovador i suposar una solució replicable en altres territoris.

· Transnacionalitat. Haurem de crear un consorci de, almenys, tres socis comunitaris.

· No ha d’existir finalitat lucrativa dels socis.

· Principi de cofinançament entre la Comissió Europea i els socis.

· Presentació de projectes oberta a multitud d’agents.

· És una forma d’accés a la innovació i a la transferència de coneixement.

· Implica una nova manera de treballar, amb la ment oberta a tot allò que puga sumar idees, solucions i esforços.

· És molt atractiva, perquè el finançament pot aconseguir entre el 70% i el 100% dels costos del projecte, sense interessos.

· Permet compartir esforços amb altres ajuntaments, amb el teixit associatiu i empresarial de l’entorn i amb altres ens regionals com a universitats i centres tecnològics.

· Atés que l’abast del finançament és tan alt, hi ha més competència entre els projectes que per la via de gestió indirecta.

· El sistema de convocatòries és més complex que a través de la gestió indirecta. Cada programa té el seu full web i els seus procediments.

· La llengua vehicular és l’anglés. En moltes administracions locals, l’idioma és una barrera.

· Molts ajuntaments i mancomunitats manquen de personal especialitzat en la complexa tramitació d’aquesta mena de projectes.

Existeixen dos tipus de recursos financers: subvencions i contractes.

Les convocatòries de tots els programes de gestió directa es poden consultar ací, en el Portal de finançament i licitacions de la UE: VEURE WEB

Convocatòries obertes

Al llarg de l’any 2021, s’aniran publicant les guies, els detalls i les convocatòries de diferents programes europeus per al marc 2021-2027. A mesura que es vagen presentant, us acostarem ací una selecció de convocatòries d’interés per a ajuntaments i mancomunitats, en la línia dels interessos estratègics municipals que vam polsar en les nostres visites als vostres pobles i ciutats.

Programa Gestió Directa

Programa: LIFE – Programa pel medi ambient i l’acció pel clima.
Data límit de sol·licitud: 6 d’octubre de 2020
Objectiu: finançar projectes dedicats a la cerca de solucions i tecnologies mediambientals, mesures per al canvi climàtic, projectes per a la conservació de la naturalesa i de la biodiversitat i iniciatives per a la governança i la informació sobre clima i medi ambient. Les convocatòries obertes actualment en els dos sub-programes són les següents:
Sub-programa medi ambient:
Projectes integrats
Sub-programa acció pel clima:
Projectes tradicionals per a la mitigació del canvi climàtic
Projectes tradicionals per a l’adaptació al canvi climàtic.
Projectes tradicionals per a la informació i governança del canvi climàtic..
Projectes integrats.
Més informació:
Web de la convocatòria
Preguntes freqüents
Sol·licitud
Contacte: Comissió Europea, Direcció General de Medi Ambient.

Programa Gestió Directa

Programa: Horizon 2020
Data límit de sol·licitud: 2 d’octubre de 2020
Objectiu: donar suport financer a administracions locals per a desenvolupar conceptes d’inversió relacionats amb la implementació dels seus plans d’acció climàtica i energètica. L’objectiu final del programa és crear una important cartera de projectes d’inversió en energia sostenible en tots els municipis d’Europa.
Més informació:
Web de la convocatòria
Preguntes freqüents
Sol·licitud
Contacte: EUCF

Convocatòria de propostes Erasmus+

Programa: Erasmus+

Convocatòria: EAC/A01/2021

Data límit de sol·licitud: consultar «accions»

Objetivo: El nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027, amb un pressupost de més de 28.000 milions d’euros, serà més inclusiu, digital i ecològic. Finançarà projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l’aprenentatge per a 10 milions d’europeus de totes les edats i tots els orígens.

Accions:

Acció clau 1 (KA1): Mobilitat d’aprenentatge de les persones

Mobilitat de les persones en el camp de l’educació superior 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en els camps de la FP, l’educació escolar i l’educació d’adults 11 de maig a les 12:00
Acreditacions Erasmus en FP, educació escolar i educació per a adults 19 d’octubre a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 11 de maig a les 12:00
Mobilitat de les persones en el camp de la joventut 5 d’octubre a les 12:00

Acció Clau 2 (KA2): Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut, a excepció de les presentades per ONG europees. 20 de maig a les 12:00
Associacions de cooperació en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut presentades per ONG europees. 20 de maig a les 17:00
Associacions de cooperació en l’àmbit de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 20 de maig a les 12:00
Associacions a petita escala en els camps de l’educació i la formació i la joventut. 3 de novembre a les 12:00
Associacions a petita escala en el camp de l’esport. 20 de maig a les 17:00
Centres d’Excel·lència Professional. 7 de setembre a les 17:00
Acadèmies de Professors Erasmus. 7 de setembre a les 17:00
Acció Erasmus Mundus. 26 de maig a les  17:00
Aliances per la Innovació. 7 de setembre a les 17:00
Creació de capacitat en el camp de la joventut. 1 de juliol a les 17:00
Esdeveniments esportius sense finalitat lucrativa. 20 de maig a les  17:00

Acció Clau 2 (KA3) – Suport al desenvolupament de polítiques i cooperació

Joves europeus junts 24 de juny a les 17:00

Accions de Jean Monnet:

Accions i xarxes de Jean Monnet 2 de juny a les 17:00

 

Mes información:

Guia Erasmus+

Programes anuals Erasmus+

Contacto: SEPIE

Programa Gestió Directa

Programa: Horizon 2020
Data límit de sol·licitud: a determinar
Objectiu: donar suport financer a projectes destinats a fomentar una transició social justa i sostenible amb l’objectiu de no deixar a ningú arrere. S’espera que els projectes oferisquen resultats tangibles i visibles amb relativa rapidesa i mostren com la investigació i la innovació poden proporcionar solucions concretes per a les principals prioritats del Pacte Verd.

Més informació:
Web de la convocatòria

Contacte: European Green Deal

Programa Gestió Directa

Programa: EASI- Ocupació i Innovació Social.
Data límit de sol·licitud: 15 d’octubre de 2020
Objectiu: co-finançar projectes innovadors i experimentals a nivell local/regional destinats a estratègies, mecanismes i serveis integrals que garantisquen un enfocament holístic per a persones en situacions vulnerables.
Més informació:
Web de la convocatòria

Contacte: Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió

Call for proposals for projects on protection

Programa: Internal Security Fund Police
Data límit de sol·licitud: 24 de setembre de 2020
Objectiu: finançar projectes per a la protecció dels espais públics. Els projectes s’han de centrar en alguna d’aquestes tres prioritats: millorar la protecció dels espais de culte; desenvolupament i implementació de bones pràctiques; enfortir la detecció d’amenaces per part de gossos en àrees públiques.
Més informació:
Web de la convocatòria
Sol·licitud (manual)
Contacte: Comissió Europea. Direcció General de Migració i Assumptes Interns.

Subvenciones en el marco del capítulo de juventud del Programa Erasmus+ para el año 2020. BDNS 489703.

Programa: Erasmus +

Fecha límite de solicitud: 1 de octubre de 2020

Objetivo: dar apoyo financiero a proyectos que promuevan la ciudadanía activa, la solidaridad y la tolerancia entre jóvenes, y favorezcan la cooperación europea en el ámbito de la juventud. Se podrán solicitar proyectos en las siguientes acciones: a) proyectos de movilidad que pueden comprender intercambios juveniles o actividades para trabajadores en el ámbito de la juventud. b) asociaciones estratégicas de apoyo a la innovación o de intercambio de buenas prácticas. c) proyectos de dialogo de la juventud.

Más información:

Texto de la convocatoria

Bases reguladoras

Guía del programa 2020

Contacto: Instituto de la Juventud (INJUVE)

Pacto Verde – Ciudades climáticamente neutrales y socialmente innovadoras

Programa: Horizonte 2020

Convocatoria: LC-GD-1-2-2020

Fecha límite de solicitud: 26 de enero de 2021

Objetivo: Contribuir a que las ciudades alcancen el objetivo de neutralidad climática para 2030, y fomenten la innovación social y el compromiso ciudadano.

Más información:

Web Portal del Participante LC-GD-1-2-2020

Contacto: Puntos de Contacto Nacionales