Fons

PROGRAMES EUROPEUS

El pressupost de l’UE
i els seus programes.

EL MARC FINANCER PLURIENNAL

Per a poder dur a terme les seus polítiques, la Union Europea llança una sèrie de programes en àrees prioritàries que ofereixen suport financer a les idees de centenars de milers de persones, empreses i organismes: des de joves estudiants, científics o agricultors, fins a les ONG, pimes, universitats o administracions governamentals de tots els àmbits.

Per a optar a aquestes subvencions, el nostre projecte ha d’encaixar en algun dels programes englobats en el Marc Financer Pluriennal (MFP). El MFP és el pressupost de la UE per a un període de 7 anys. Actualment ens trobem en el MFP 2014 – 2020 i en fase de preparació del MFP 2021 – 2027.

Ací trobareu tots els programes de l’actual marc 2014 – 2020:

Marc Financer Pluriennal 2014 – 2020

Pressupost: 960.000 milions d’euros.
Finalitat: Complir els objectius de l’Estratègia. Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

   • Els 5 desafius:
   • Ocupació: treball per al 75% de les persones entre 20 i 64 anys.
   • Investigació i desenvolupament (I+D): inversió del 3% del PIB de la UE en I+D.
   • Canvi climàtic i energia: emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 20% menors als nivells de 1990, 20% d’energies renovables i increment del 20% de l’eficiència energètica.
   • Educació: percentatge d’abandó escolar inferior al 10% i mínim del 40% de les persones entre 30 i 34 anys amb estudis superiors finalitzats.
   • Pobresa i exclusió social: al menys 20 milions de persones menys en situació o risc de pobresa o exclusió social.

Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027

Pressupost: 1.278.400 milions d’euros.
Finalitat: Aconseguir una unió que protegisca, capacite i vetle per la seguretat.

   • Línies polítiques:
  • Mercat únic, innovació i economia digital.
  • Seguretat i defensa.
  • Migració i gestió de les fronteres.
  • Cohesió i valors.
  • Recursos naturals i medi ambient.
  • Veïnatge i el món.
  • Administració pública europea
2 tipus de gestió

La Comissió Europea executa el seu pressupost de dues maneres:

· Per gestió directa. A través dels seus serveis, agències i delegacions a Brussel·les.

· Per gestió indirecta. L’execució del pressupost es confia a altres entitats públiques i privades de països, a organitzacions internacionals, al Banc Europeu d’Inversions (BEI) o al Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Quin tipus de gestió resulta més interessant?

Per a contestar a aquesta pregunta, hem d’avaluar diferents variables:

· Què volem finançar? Disseny o inversió en infraestructures?

· Quina capacitat tenim per a cofinançar el nostre projecte? Necessitaríem la participació d’empreses en el finançament, per exemple?

· La nostra administració compta amb personal tècnic amb capacitat i/o temps per a dedicar-lo a un projecte europeu? Requerirem personal extern?

Depenent de les respostes, triarem una modalitat o una altra de gestió.

Gestió indirecta

Quasi el 80% del finançament europeu es desenvolupa a través d’aquesta modalitat, on la gestió recau en les administracions estatals i autonòmiques. És la més habitual perquè és la més senzilla de tramitar.

· Els interlocutors estan més a prop. Les convocatòries són gestionades pels organismes estatals o autonòmics de cada país, a través dels anomenats Programes Operatius, uns documents on defineixen com executaran el pressupost assignat, quin tipus de projectes finançaran amb aqueixos fons i amb quins criteris els seleccionaran. Els Programes Operatius poden ser plurirregionals o regionals, depenent de si són gestionats des de l’Administració Central o des de les Comunitats Autònomes.

· No és necessari buscar socis. Es pot optar individualment a aquests fons.

· Es tramita en espanyol.

· La competència és menor (només competeixes i, per tant, la probabilitat d’obtindre finançament és major.

· La motivació només és captar fons. Amb aquesta línia no es posen en marxa estratègies de cooperació internacional o l’accés al coneixement i la innovació europeus.

Els Fons Estructurals d’Inversió Europeus (FEIE)

Actualment a Espanya existeixen quatre Fons de gestió compartida: els anomenats Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE).

La finalitat d’aquests fons és ajudar els estats membres de la UE a desenvolupar-se d’una altra manera, propiciant un creixement sostenible, intel·ligent i integrador, d’acord amb l’Estratègia Europa 2020. Per a això, s’estableixen onze objectius temàtics descrits en el «Marc Estratègic Comú», desenvolupats a escala nacional en els «Acords d’Associació» i traduïts en prioritats d’inversió i objectius específics en els programes d’àmbit nacional, regional o plurirregional.

· Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

· Fons Social Europeu (FSE).

· Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

· Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

En el marc de l’Acord d’Associació, es desenvolupen 64 Programes cofinançats amb els diferents Fons (alguns autonòmics o uns altres estatals). Ací incloem els nacionals i els de la Comunitat Valenciana, gestionats des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Projectes i Fons Europeus.

Programes Operatius FEDER

Àmbit nacional:

 • PO de Creixement Intel·ligent.
 • PO de Creixement Sostenible.
 • PO Iniciativa PYME.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Programes Operatius FSE

 • Ámbit nacional:
  • PO d’Ocupació, Formació i Educació.
  • PO d’Ocupació Juvenil.
  • PO de Foment de la Inclusió Social.
  • PO d’Assistència Técnica.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Mapa dels projectes finançats en la Comunitat Valenciana a través dels fons FEDER i FSE:

 

Programes Operatius FEADER

 • Àmbit nacional:
  • PO de Desenvolupament Rural Nacionall.

Programes Operatius FEMP

 • 1 Programa Nacional de Pesca.

Si voleu més informació sobre els Fons Estructurals en la Comunitat Valenciana, podeu accedir a la informació que ofereix l’oficina Europe Direct Comunitat Valenciana.

Gestió directa

Aquesta via obri una finestra a la innovació i a una nova cultura del treball.
L’assignació de capital de finançament està gestionada directament per les institucions europees, des de Brussel·les.

Què exigeix optar per la gestió directa?

· El nostre projecte haurà d’afegir valor europeu. Ha de ser innovador i suposar una solució replicable en altres territoris.

· Transnacionalitat. Haurem de crear un consorci de, almenys, tres socis comunitaris.

· No ha d’existir finalitat lucrativa dels socis.

· Principi de cofinançament entre la Comissió Europea i els socis.

· Presentació de projectes oberta a multitud d’agents.

· És una forma d’accés a la innovació i a la transferència de coneixement.

· Implica una nova manera de treballar, amb la ment oberta a tot allò que puga sumar idees, solucions i esforços.

· És molt atractiva, perquè el finançament pot aconseguir entre el 70% i el 100% dels costos del projecte, sense interessos.

· Permet compartir esforços amb altres ajuntaments, amb el teixit associatiu i empresarial de l’entorn i amb altres ens regionals com a universitats i centres tecnològics.

· Atés que l’abast del finançament és tan alt, hi ha més competència entre els projectes que per la via de gestió indirecta.

· El sistema de convocatòries és més complex que a través de la gestió indirecta. Cada programa té el seu full web i els seus procediments.

· La llengua vehicular és l’anglés. En moltes administracions locals, l’idioma és una barrera.

· Molts ajuntaments i mancomunitats manquen de personal especialitzat en la complexa tramitació d’aquesta mena de projectes.

Existeixen dos tipus de recursos financers: subvencions i contractes.

Les convocatòries de tots els programes de gestió directa es poden consultar ací, en el Portal de finançament i licitacions de la UE: VEURE WEB

Convocatòries obertes

Des de Pont a Europa, seleccionem diferents convocatòries obertes actualment, en matèries que podrien ser d’interés per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana.

Partenariat de Ciutats – Eficiència energètica en edificis

Programa: Programa Interreg MED – Comunitat d’Edificis Eficients.

Convocatòria: Edificis Eficients – Partenariat de Ciutats

Data límit de sol·licitud: 11 de desembre de 2020

Objectiu: Recolzar la creació de sis partenariats de ciutats per a connectar municipis del nord del Mediterrani amb municipis del sud del Mediterrani, amb l’objectiu de compartir els reptes de la transició energètica en el sector dels edificis públics. Els partenariats de ciutats comptaran amb el suport d’experts en implementació de mesures d’èxit en l’àmbit de l’eficiència energètica en edificis públics.

Més informació:

efficient-buildings.interreg-med.eu/city-twinnings/city-partnerships-call-for- application

Call for applications

Contacte: ebcommunity\@cmcc.it

Accions transnacionals sobre asil, migració i integració

Programa: Fons d’Asil, Migració i Integració

Convocatòria: AMIF-2020-AG-CALL

Data límit de sol·licitud: 16 de febrer de 2021

Objectiu: Donar suport a propostes sobre els següents temes:

 • Estratègies d’integració local dels migrants (CALL-01)
 • Accés als serveis bàsics pels nacionals de tercers països (CALL-02)
 • Participació dels migrants en el disseny de polítiques d’integració (CALL-03)
 • Promoure vies per a la protecció i la integració (CALL-04)
 • Integració de les víctimes nacionals de tercers països del tràfic d’éssers humans (CALL-05)
 • Transició dels xiquets migrants a l’edat adulta (CALL-06)

Més informació:

Convocatòria AMIF-2020-AG-CALL

AMIF-2020-AG-CALL-01

AMIF-2020-AG-CALL-02

AMIF-2020-AG-CALL-03

AMIF-2020-AG-CALL-04

AMIF-2020-AG-CALL-05

AMIF-2020-AG-CALL-06

Contacte: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu

Acreditació Erasmus en l’àmbit de la joventut

Programa: Erasmus+

Convocatòria: EAC/A03/2020

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2021

Objectiu: Sol·licitar l’acreditació Erasmus, eina per a les organitzacions que desitgen obrir-se a l’intercanvi i la cooperació transfronterers. La concessió de l’acreditació Erasmus Joventut confirma que el sol·licitant disposa dels processos i mesures apropiats per a dur a terme activitats de mobilitat educativa d’alta qualitat i per a utilitzar-los en benefici de la joventut.

Més informació:

Web EUR-Lex

Web Erasmus+ INJUVE

Contacte: INJUVEIVAJ

Pacte Verd – Productes i serveis per a ciutadans que donen suport a l’adaptació i mitigació climàtiques

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-9-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Desenvolupar productes i serveis d’usuari final per als ciutadans i agents interessats que donen suport a l’adaptació i mitigació climàtiques.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-9-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-3-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Permetre als ciutadans actuar sobre el canvi climàtic, per al desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient a través de l’educació, la ciència ciutadana, les iniciatives d’observació i el compromís cívic.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-3-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Canvi de comportament social i cultural

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Canviar els comportaments a nivell individual i col·lectiu, incloent organitzacions públiques i privades, així com les pràctiques socials i culturals relacionades amb el Pacte Verd Europeu.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Participació ciutadana

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-10-1-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Fomentar las capacitats de participació i deliberació ciutadana sobre temes prioritaris per al Pacte Verd Europeu.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-10-1-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Pacte Verd – Ciutats climàticament neutrals i socialment innovadores

Programa: Horitzó 2020

Convocatòria: LC-GD-1-2-2020

Data límit de sol·licitud: 26 de gener de 2021

Objectiu: Contribuir al fet que les ciutats aconseguisquen l’objectiu de neutralitat climàtica per a 2030, i fomenten la innovació social i el compromís ciutadà.

Més informació:

Web Portal del Participant LC-GD-1-2-2020

Contacte: Punts de Contacte Nacionals

Joves Voluntaris Interreg

Programa: Interreg Volunteer Youth (IVF)

Convocatòria: 2020

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2020

Objectiu: Ofereix la possibilitat a joves voluntaris d’entre 18 i 30 anys de servir com a voluntaris en programes transfronterers, transnacionals o interregionals i projectes relacionats.

Més informació:

Web Interreg Youth

Contacte: Interreg Youth

Economia baixa en carboni – Energia tèrmica

Programa: Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 – Objectiu temàtic 4

Convocatòria: BDNS 527902

Data límit de sol·licitud: 21 de desembre de 2020

Objectiu: Donar suport a projectes d’inversió en instal·lacions d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable i en instal·lacions de producció de gasos renovables.

Més informació:

BOE 274, de 16 octubre 2020

Finançament IDAE

Contacte: IDAE

Economia baixa en carboni – Energia elèctrica

Programa: Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 – Objectiu temàtic 4

Convocatòria: BDNS 527862

Data límit de sol·licitud: 21 de desembre de 2020

Objectiu: Donar suport a projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable.

Més informació:

BOE 275, de17 d’octubre de 2020

Finançament IDAE

Contacte: IDAE