Fons

PROGRAMES EUROPEUS

El pressupost de l’UE
i els seus programes.

EL MARC FINANCER PLURIENNAL

Per a poder dur a terme les seus polítiques, la Union Europea llança una sèrie de programes en àrees prioritàries que ofereixen suport financer a les idees de centenars de milers de persones, empreses i organismes: des de joves estudiants, científics o agricultors, fins a les ONG, pimes, universitats o administracions governamentals de tots els àmbits.

Per a optar a aquestes subvencions, el nostre projecte ha d’encaixar en algun dels programes englobats en el Marc Financer Pluriennal (MFP). El MFP és el pressupost de la UE per a un període de 7 anys.

L’actual marc 2021-2027 està compost per quasi 40 programes, agrupats en 7 línies polítiques. Juntament amb l’Instrument de Recuperació «Next Generation EU», aquest pressupost aporta un finançament sense precedents de 1,8 bilions d’euros en els pròxims anys. L’objectiu: facilitar la recuperació de la pandèmia de la COVID-19 i les prioritats a llarg termini de la UE en diferents àmbits. La finalitat última és avançar en la transició verda i digital per a crear economies i societats resilients i inclusives, que no deixen a ningú arrere.

Si voleu conéixer la totalitat dels programes del marc 2021-2027 i el desglossament dels fons Next Generation EU, podeu descarregar-vos açí la publicació de la Comissió Europea que detalla cada partida.

Next Generation EU

Pressupost: 750.000 milions € dividits en…

 • 390.000 milions € en subvencions a fons perdut (52%)
 • 360.000 milions €en préstecs (48%)

Finalitat: instrument de recuperació temporal d’emergència

Distribució:

 • Mecanismes de Recuperació i Resiliència: 672.500 M€
 • React-EU: 47.500 M€
 • Horitzó Europa: 5.000 M€
 • Invest EU: 5.600 M€
 • Desenvolupament rural: 7.500 M€
 • Fons de transició justa: 10.000 M€
 • RescEU: 1.900 M€

Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027

Pressupost: 1,074 billones de euros.

Finalitat: aconseguir una unió que protegisca, capacite i vés-li per la seguretat.

7 línies polítiques:

 • Mercat únic, innovació i economia digital. 132.800 M€
 • Seguretat y defensa. 13.200 M€
 • Migració i gestió de les fronteres. 22.700 M€
 • Cohesió i valors. 377.800 M€
 • Recursos naturals i medi ambient. 356.400 M€
 • Veïnatge i el món. 98.400 M€
 • Administració pública europea. 73.100 M€

A continuació, us facilitem també la nostra selecció de programes que poden tindre major interés per a les administracions locals valencianes, agrupats en els diferents eixos polítics:

Mercat únic, innovació i economia digital: 132.781M€

Horitzó Europa

  • Objectiu: Promoure la investigació i la innovació cap a una Europa verda, saludable i resilient.

 InvestEU

  • Objectiu: Invertir en infraestructura sostenible, investigació i innovació i digitalització
  • Mes informació

 Connecting Europe Facility

  • Objectiu: : Accelerar les inversions en les xarxes de transport, energia i infraestructura digital d’Europa.
  • Mes informació

Europa Digital

  • Objectiu: Accelerar la recuperació i impulsar la transformació digital de la UE, per a crear capacitats digitals i facilitar l’ampli desplegament de tecnologies digitals, que seran utilitzades pels ciutadans de la UE, empreses i administracions públiques.
  • Mes informació

Cohesió i valors: 377.800M€

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

  • Objectiu: Enfortir la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea mitjançant la reducció de les desigualtats entre les seues regions i el suport a la plena integració de totes elles en del mercat interior de la UE.
  • Mes informació

REACT-EU

  • Objectiu: Proporcionar finançament addicional en 2020 a 2022 per als programes de cohesió existents per a 2014-2020 en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons Social Europeu, així com per al Fons per a Ajuda europea als més desfavorits.
  • Mes informació

Fons de Cohesió

  • Objectiu: Enfortir la cohesió econòmica, social i territorial de la UE i el seu desenvolupament sostenible donant suport als Estats membres amb un ingrés nacional brut per habitant inferior al 90% de la mitjana de la UE.
  • Mes informació

Fons de Recuperació y Resiliència

  • Objectiu: Mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia del coronavirus i generar economies i societats més sostenibles, resilients i millor preparades per als desafiaments i oportunitats de la transició verda i digital.
  • Mes informació

Instrument de Suport Tècnic

  • Objectiu: Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE donant suport als esforços dels estats membres per a implementar les reformes necessàries amb la finalitat d’aconseguir la recuperació i resiliència econòmica i social.
  • Mes informació

Mecanismo de Protecció d’Unió Civil y rescEU

  • Objectiu: Reforçar la cooperació entre la UE i els seus Estats membres en l’àmbit de la protecció civil; millorar tant la protecció contra desastres com la gestió dels riscos actuals i emergents. També fomenta la cooperació internacional en protecció civil.
  • Mes informació

Fons Social Europeu Plus (FSE +)

  • Objectiu: és el principal instrument de la UE per a invertir en persones, amb la finalitat de construir una Europa més social i inclusiva. El FSE+ continuarà aportant una contribució important a les polítiques d’ocupació, socials i educatives, incloses les reformes estructurals en aquests àmbits. El fons també serà un dels pilars de la recuperació socioeconòmica després de la pandèmia del coronavirus.
  • Mes informació

Erasmus+

  • Objetivo: Erasmus+ és el programa de la UE de suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.
  • Mes informació

Cos Europeu de Solidaritat

  • Objectiu: És un programa dirigit a joves que desitgen participar en activitats solidàries en una varietat d’àrees: ajuda a col·lectius desfavorits, humanitària i en àmbits com la salut o l’acció mediambiental en tota la UE i més enllà.
  • Mes informació

Ciutadania, igualtat, drets i valors

  • Objectiu: Protegir i promoure els drets i valors consagrats en els tractats de la UE i en la Carta de la UE de Drets Fonamentals per a sostindre i continuar desenvolupant drets basats en els drets, democràtics, societats inclusives basades en l’Estat de Dret-
  • Mes informació

Europa Creativa

  • Objectiu: Optimitzar el potencial dels sectors culturals i creatius europeus oferint oportunitats als operadors per al desenvolupament tecnològic i artístic a través d’iniciatives transfrontereres innovadores. Intercanviar, coproduir i distribuir obres europees i fer-les accessibles a un públic ampli i divers.
  • Mes informació

Recursos naturals i medi ambient: 356.400M€

Fons Europeu de Garantia Agrícola

  • Objectiu: Donar suport als ingressos agrícoles i la resiliència en tota la UE per a millorar la seguretat alimentària a través de la política agrícola comuna. Contribuir a complir els objectius de medi ambient i climàtics de la UE (fins a 2022) i a través d’esquemes ecològics i condicionalitat a partir de 2023. Abordar el canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals i la biodiversitat són prioritats de la futura política agrícola comuna que entrarà en vigor en 2023.
  • Mes informació

Fons d’Agricultura i Desenvolupament Rural

  • Objectiu: Donar suport a la transició cap a un sector agrícola plenament sostenible i el desenvolupament de zones rurals vibrants.
  • Mes informació

Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura

  • Objectiu: Facilitar l’ús sostenible i la gestió dels recursos marins, el desenvolupament d’una economia blava i cooperació internacional cap a oceans sans, segurs i gestionats de manera sostenible.
  • Mes informació

Fons de Transició Justa

  • Objectiu: Donar suport a la transició cap a la neutralitat climàtica a través de l’alleujament dels impactes socioeconòmics de la transició a les regions més afectades.
  • Mes informació

Programa de Medi Ambient i Acció pel Clima (LIFE)

  • Objectiu: Aconseguir el canvi cap a una economia sostenible, circular, energèticament eficient, basada en energia renovable, climàtica i resilient. Protegir, restaurar i millorar la qualitat del medi ambient, l’aire, l’aigua i el sòl. Detindre i revertir la pèrdua de biodiversitat i fer front a la degradació dels ecosistemes.
  • Mes informació

Migració i gestió de les fronteres: 22.700M€

Fons d’Asil, Migració i Integració

  • Objectiu: Contribuir a la gestió eficient de la migració i a la implementació, l’enfortiment i el desenvolupament de la política comuna sobre asil i immigració.
  • Mes informació

2 tipus de gestió

La Comissió Europea executa el seu pressupost de dues maneres:

· Per gestió directa. A través dels seus serveis, agències i delegacions a Brussel·les.

· Per gestió indirecta. L’execució del pressupost es confia a altres entitats públiques i privades de països, a organitzacions internacionals, al Banc Europeu d’Inversions (BEI) o al Fons Europeu d’Inversions (FEI).

Quin tipus de gestió resulta més interessant?

Per a contestar a aquesta pregunta, hem d’avaluar diferents variables:

· Què volem finançar? Disseny o inversió en infraestructures?

· Quina capacitat tenim per a cofinançar el nostre projecte? Necessitaríem la participació d’empreses en el finançament, per exemple?

· La nostra administració compta amb personal tècnic amb capacitat i/o temps per a dedicar-lo a un projecte europeu? Requerirem personal extern?

Depenent de les respostes, triarem una modalitat o una altra de gestió.

Gestió indirecta

Quasi el 80% del finançament europeu es desenvolupa a través d’aquesta modalitat, on la gestió recau en les administracions estatals i autonòmiques. És la més habitual perquè és la més senzilla de tramitar.

· Els interlocutors estan més a prop. Les convocatòries són gestionades pels organismes estatals o autonòmics de cada país, a través dels anomenats Programes Operatius, uns documents on defineixen com executaran el pressupost assignat, quin tipus de projectes finançaran amb aqueixos fons i amb quins criteris els seleccionaran. Els Programes Operatius poden ser plurirregionals o regionals, depenent de si són gestionats des de l’Administració Central o des de les Comunitats Autònomes.

· No és necessari buscar socis. Es pot optar individualment a aquests fons.

· Es tramita en espanyol.

· La competència és menor (només competeixes i, per tant, la probabilitat d’obtindre finançament és major.

· La motivació només és captar fons. Amb aquesta línia no es posen en marxa estratègies de cooperació internacional o l’accés al coneixement i la innovació europeus.

Els Fons Estructurals d’Inversió Europeus (FEIE)

Actualment a Espanya existeixen quatre Fons de gestió compartida: els anomenats Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE).

La finalitat d’aquests fons és ajudar els estats membres de la UE a desenvolupar-se d’una altra manera, propiciant un creixement sostenible, intel·ligent i integrador, d’acord amb l’Estratègia Europa 2020. Per a això, s’estableixen onze objectius temàtics descrits en el «Marc Estratègic Comú», desenvolupats a escala nacional en els «Acords d’Associació» i traduïts en prioritats d’inversió i objectius específics en els programes d’àmbit nacional, regional o plurirregional.

· Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

· Fons Social Europeu (FSE).

· Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

· Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

En el marc de l’Acord d’Associació, es desenvolupen 64 Programes cofinançats amb els diferents Fons (alguns autonòmics o uns altres estatals). Ací incloem els nacionals i els de la Comunitat Valenciana, gestionats des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Projectes i Fons Europeus.

Programes Operatius FEDER

Àmbit nacional:

 • PO de Creixement Intel·ligent.
 • PO de Creixement Sostenible.
 • PO Iniciativa PYME.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Programes Operatius FSE

 • Ámbit nacional:
  • PO d’Ocupació, Formació i Educació.
  • PO d’Ocupació Juvenil.
  • PO de Foment de la Inclusió Social.
  • PO d’Assistència Técnica.

Àmbit autonòmic (Comunitat Valenciana):
Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Mapa dels projectes finançats en la Comunitat Valenciana a través dels fons FEDER i FSE:

 

Programes Operatius FEADER

 • Àmbit nacional:
  • PO de Desenvolupament Rural Nacionall.

Programes Operatius FEMP

 • 1 Programa Nacional de Pesca.

Si voleu més informació sobre els Fons Estructurals en la Comunitat Valenciana, podeu accedir a la informació que ofereix l’oficina Europe Direct Comunitat Valenciana.

Gestió directa

Aquesta via obri una finestra a la innovació i a una nova cultura del treball.
L’assignació de capital de finançament està gestionada directament per les institucions europees, des de Brussel·les.

Què exigeix optar per la gestió directa?

· El nostre projecte haurà d’afegir valor europeu. Ha de ser innovador i suposar una solució replicable en altres territoris.

· Transnacionalitat. Haurem de crear un consorci de, almenys, tres socis comunitaris.

· No ha d’existir finalitat lucrativa dels socis.

· Principi de cofinançament entre la Comissió Europea i els socis.

· Presentació de projectes oberta a multitud d’agents.

· És una forma d’accés a la innovació i a la transferència de coneixement.

· Implica una nova manera de treballar, amb la ment oberta a tot allò que puga sumar idees, solucions i esforços.

· És molt atractiva, perquè el finançament pot aconseguir entre el 70% i el 100% dels costos del projecte, sense interessos.

· Permet compartir esforços amb altres ajuntaments, amb el teixit associatiu i empresarial de l’entorn i amb altres ens regionals com a universitats i centres tecnològics.

· Atés que l’abast del finançament és tan alt, hi ha més competència entre els projectes que per la via de gestió indirecta.

· El sistema de convocatòries és més complex que a través de la gestió indirecta. Cada programa té el seu full web i els seus procediments.

· La llengua vehicular és l’anglés. En moltes administracions locals, l’idioma és una barrera.

· Molts ajuntaments i mancomunitats manquen de personal especialitzat en la complexa tramitació d’aquesta mena de projectes.