Convocatòries

NEXT GENERATION EU

  CONVOCATÒRIES OBERTES NEXT GENERATION EU

*La següent llista de convocatòries està per ordre de data de tancament. 

(La següent convocatòria no perteneix al PRTR, però és compatible amb altres convocatòries europees del mateix tipus)

Data límit de sol·licitud: 4 d’octubre de 2022.

Beneficiaris: Ajuntaments de la Comunitat Valenciana adherits al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l’Energia.

Objectiu: realització d’actuacions de promoció i difusió pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana de comunitats energètiques en l’àmbit local, d’estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables en el municipi.

Seran subvencionables les següents línies d’actuació:

A) Actuacions relatives a estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables en el municipi.

B) Actuacions de promoció i difusió de comunitats energètiques en l’àmbit local per a donar a conéixer a la ciutadania els beneficis de les comunitats energètiques.

C) Actuacions en relació amb projectes singulars de creació i constitució de comunitats energètiques d’àmbit local en règim de comunitats d’energies renovables promoguts per l’ajuntament.

Finançament: L’import global màxim serà de 600.000,00 €, dividit en les següent línies:

    • Línia A: 200.000 €
    • Línia B: 200.000 €
    • Línia C: 200.000 €

Òrgan convocant: Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Més informació:

Ordre

Extracte de l’ordre

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 6 d’octubre de 2022.

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres

Objectiu: implementació del programa de formación oberta i a distància Aula Mentor, mitjançant la creació de noves Aules Mentor depenents d’entitals locals i entitats públiques depenents de les entitats locals territorials.

Finançament: L’import és de 1.496.000,00 €, que es distribuiràn en 374 mòduls de 4.000,00€ cadasccún.

Òrgan convocant: Ministeri d’Educació i Formació Profesional.

Més informació:

Extracte de la resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 14 de octubre de 2022 fins a les 14:00h.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que no realitzen cap activitat econòmica per la que oferisquen béns y/o serveis en el mercat.

Objectiu: Promoure la realització de projectes singulars d’instal·lacions de producció de biogàs, aprofitament del biogàs com a combustible en producció de calor/ fred o producció d’electricitat, aprofitament del biogàs per a depuració fins a biometano i tractament del digerit de la instal·lació de biogàs.

Finançament: El pressupost total destinat per a esta ajuda serà de 75.000.000,00 €.

Òrgan convocant:Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic

Més informació:

Ordre

Extracte de la resolució

*Les sol·licituds podran presentar-se a partir de les 9:00h del dia 12 de setembre de 2022.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 15 de octubre de 2022 a les 15:00h

Beneficiaris: Municipis amb població superior a 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguen la consideració de capitals de provincia. 

Objectiu: Promoure projectes de modernització I digitalització en les administracions públiques mitjançant les següents actuacions i línies estratégiques.

  • Actuacions
   1. Millora de la accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
   2. Reducció de la bretxa digital.
   3. Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
   4. Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
   5. Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.)
  • Línies estratègiques
   1. Línia estratègica 1: Administració orientada al ciutadà.
   2. Línia estratègica 2: Operacions intel·ligents.
   3. Línia estratègica 3: Govern de la dada.
   4. Línia estratègica 4: Infraestructures digitals.

Finançament: L’import total màxim de les subvencions a que es referix aquesta convocatoria és de 3.336.235,08 €.

Òrgan convocant: Ministeri de Política Territorial.

Més informació:

Ordre

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 28 d’octubre de 2022 fins les 14:00h.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Objectiu: Promoure el desenrotllament de les xarxes de calor i fred que utilitzen fonts d’energia renovable, contribuint així mateix a la descarbonització.

Finançament:El pressupost total destinat per a esta ajuda serà de 30.000.000,00 €.

Òrgan convocant:Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic

Més informació:

Ordre

Extracte de la resolució

*Les sol·licituds podran presentar-se a partir de les 9:00h del dia 26 de setembre de 2022.

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 4 de novembre de 2022

Beneficiaris: Municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants.

Finançament: Fins al 85% o fins al 100% en cas de ser projectes integrals.

Objectiu: Donar un impuls al Desenvolupament Urbà Sostenible en els municipis de repte demogràfic mitjançant actuacions que constituïsquen projectes singulars d’energia neta com per exemple projectes d’eficiència energètica en edificis i infraestructures públiques, de foment de les inversions verdes i, en particular, de l’autoconsum, així com de mobilitat sostenible, facilitant el canvi modal i garantint la participació dels municipis en el desplegament de la infraestructura de recàrrega i impuls del vehicle elèctric, incloent mesures d’estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica mitjançant la millora de la il·luminació pública.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 1 de desembre de 2022.

Beneficiaris

  • Rehabilitació d’edificis:

– Persones propietàries, usufructuàries d’habitatges o comunitats de persones.

– Administracions i organismes públics.

– Empreses i societats cooperatives.

  • Eficiència energètica d’habitatges:

– Persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges.

– Administracions, organismes i entitats públiques.

Finançament: 20.883.090,00 €, fins el 80% de finançament.

  • Rehabilitació d’edificis:

– Entre 30% – 45% d’estalvi energètic, quantía màxima de 6.300€.

– Entre 45% – 60% d’estalvi energètic, quantía màxima de 11.600€.

– Més del 60% d’estalvi energètic, quantía màxima de 18.800€.

  • Eficiència energètica d’habitatges:

– 40% del cost de l’actuació amb un límit de 3.000€.

Objectiu: Obres o actuacions que milloren l’eficiència energètica en els edificis d’ús predominant residencial.

Actuacions subvencionables:

  • Rehabilitació d’edificis:
  • – Millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominants rwsidencial que obtinguen una reducció d’almenys un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable. 
  • Eficiència energètica d’habitatges:

– Actuacions en què s’aconeguisca una reducció de la demanda energètica anual global de la calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.

– Actuacions en què s’aconeguisca una reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.

– Modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica.

Sol·licitud Rehabilitació d’edificis

Sol·licitud Eficiència Energètica en habitatges

Resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 15 de desembre de 2022 a les 15:00h

Beneficiaris: Municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants i diputacions provincials siguen municipis inferiors a 20.000 habitants.

Objectiu: promoure projectes de modernització I digitalització en les administracions públiques mitjançant les següents actuacions i línies estratégiques.

  • Actuacions
   1. Millora de la accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
   2. Reducció de la bretxa digital.
   3. Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
   4. Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
   5. Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.)
  • Línies estratègiques
   1. Línia estratègica 1: Administració orientada al ciutadà.
   2. Línia estratègica 2: Operacions intel·ligents.
   3. Línia estratègica 3: Govern de la dada.
   4. Línia estratègica 4: Infraestructures digitals.

Finançament: L’import total màxim de les subvencions a que es referix aquesta convocatoria és de 154.508.061,23 €.

Òrgan convocant: Ministeri de Política Territorial.

Més informació:

Ordre

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 16 de desembre 2022

Beneficiaris: Entitats locals, entre d’altres.

Objectiu: Promoure el desenvolupament de projectes integrals d’ocupació, a través de la realització d’itineraris individualitzats i personalitzats d’ocupació dirigits a col·lectius vulnerables amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, concretament a les persones desocupades de llarga duració inscrites com a desocupades en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat, per mitjà d’accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, o altres actuacions, proporcionant-los les ferramentes necessàries per a la realització d’una busca activa d’ocupació, de manera autònoma, així com la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació

Finançament: L’import global màxim serà de 14.580.310 EUR, que es distribuirà territorialment per províncies, amb caràcter estimatiu, de forma proporcional al nombre de persones inscrites com a desocupades en Labora:

   • Castelló: 1.433.244,47 €
   • València: 6.921.273,16 €
   • Alacant: 6.225.792,37 €

Òrgan convocant: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Més informació:

Resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 16 de desembre de 2022.

Beneficiaris: Entitats lcoals, entre d’altres.

Objectiu: Capacitació i inserció laboral de les dones desocupades d’àrees rurals i urbanes participants en itineraris individualitzats i personalitzats d’ocupació a través d’orientació laboral, seguiment, informació, formació preferentment per a l’adquisició d’habilitats i competències digitals i d’economia verda o transició ecològica.

Finançament: L’import global màxim serà de 4.299.910,00 EUR. La dotació pressupostària es distribuirà territorialment per províncies, amb caràcter estimatiu, de forma proporcional al nombre de dones, inscrites com a desocupades en Labora:

   • Castelló: 479.439,96 €
   • València: 2.094.056,17 €
   • Alacant: 1.726.413,87 €

Òrgan convocant: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució

Extracte de la resolució

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2022

Beneficiaris: Entitats locals ubicades en municipis de repte demogràfic, entre d’altres.

Finançament: Fins a un 50% d’ajuda base, ampliable en un 15% si es compleix el criteri social, fins a un 15% s l’actuació assoleix la classe energètica A i fins a un 25% si es compleix el criteri d’actuació integrada.

Objectiu: Ajudes per a edificis de la Comunitat Valenciana ubicats en municipis de repte demogràfic, per a la realització d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica, d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació que afavorisquen la reducció del consum d’energia primària no renovable i de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables.

Convocatòria

Guia pràctica PRE 5000

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats públiques, entre d’altres.

Finançament:

  • Mòdul de 1.783,83 € per a grups de cotització del 9 al 5.
  • Mòdul de 2.675,74 € per a grups de cotització del 4 al 1.
  • Ajudes al desplaçament, per import de 1.000 euros a tant alçat per persona contractada, quan aquestes tinguen domicili en província o illa diferent d’on es vaja a dur a terme el lloc de treball, que seran d’aplicació a un màxim del 25 % de les persones contractades.
  • Per a compensar les tasques de tutoria, mòdul de 215 € al mes per tutor.

Objectiu: contractació de persones joves aturades, majors de 16 i menors de 30 anys, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, per un període de 10 a 12 mesos en modalitat de jornada completa.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament: Fins al 70% o fins al 80% per a municipis de menys de 5.000 habitants. Màximo 800.000€ per expedient.

Objectiu: El sector transport és el sector de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli. Per això, és necessari dur a terme polítiques actives d’estalvi i eficiència energètica en aquest sector, que contribuïsquen a la reducció del seu consum i a la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Ajuntaments i mancomunitats (entre altres).

Finançament:En funció de les característiques de la instal·lació.

Objetiu: Execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzemament, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Entitats locals (entre d’altres)

Finançament:Fins a 9.000€ per vehícle, amb un màxim de 50 vehicles per destinatari últim i any natural.

Objectiu: Incentivar l’adquisició en la Comunitat Valenciana de vehicles eficients que utilitzen energies alternatives als combustibles convencionals, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d’altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

Data límit de sol·licitud: 31 de desembre de 2023

Beneficiaris: Ajuntaments i mancomunitats (entre altres)

Finançament: En funció de la potència instal·lada, calculat segons les taules incloses a la resolució adjunta.

Objetiu: Realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector  amb o sense emmagatzemament.

Convocatòria

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.

  PENDENTS – PRÒXIMAMENT

Data límit de sol·licitud: Pendent

Beneficiaris: Ajuntaments dels municipis afectats per la transició energètica que figuren en els Protocols Generals d’actuació per a l’elaboració de convenis de transició justa acordats enetr el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, les conselleries coresponents de les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a més de les mancomunitats que complisquen aquests requeriments.

Finançament: Pendent

Objetiu: Pal·liar els impactes que la transició energètica puga tenir sobre els municipis afectats pels tancaments i sobre la població d’aquests i impulsar la transformació energètica, orientant els serveis públics municipals cap a la innovació, el recolzament a l’emprendedoria i la retenció de població, la digitalització i el medi ambient. El fi últim és retenir, recuperar i atreure població per a aquests municipis.

Orden de bases

*La informació descrita és orientativa, es prega contrastar i ampliar informació en les bases oficials de la convocatoria.